ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WINKELSARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden van winkels (hierna te noemen “Voorwaarden Winkels”): op alle verkopen via de winkels op localsunited.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: de verkopende winkel (hierna te noemen “Onderneming”) is een winkel die online kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen de onderneming en de consument.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van de winkels op localsunited.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website localsunited.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de onderneming erkend.
ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door de onderneming. De onderneming is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

3.2 Bevat de bestelling van de consument producten van verschillende ondernemingen, dan geldt dit als meerdere bestellingen onder één order (verzamel)nummer. De consument gaat evenzoveel overeenkomsten aan als het aantal ondernemingen waar hij producten bestelt.
ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 Alle aanbiedingen van de onderneming zijn vrijblijvend. De onderneming behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;

4.3 De onderneming kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
ARTIKEL 5. BETALINGEN

Betaling geschiedt geheel vooraf via iDEAL, creditcard of achteraf via Capayable.

5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;

5.1.1 iDeal: Als de consument bankiert via internet o.a. de Fortis, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank en ING, kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. De consument volgt de internetbankieren procedure. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij de consument naar de website van iDeal;

5.1.2 Creditcard: De consument kan direct en online betalen door middel van creditcardbetaling (VISA, Maestro en Mastercard). De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de consument direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend;

5.1.3 Capayable: Via Capayable heeft de consument de mogelijkheid achteraf te betalen. Bij de bestelling vult de consument zijn of haar persoonlijke gegevens in. Capayable controleert deze gegevens. Wanneer de consument is goedgekeurd wordt de bestelling geplaatst en wordt de order verwerkt. Op het moment dat de order wordt verstuurd, ontvangt de consument een factuur per e-mail met hierop de betaalgegevens. Na het ontvangen van de e-mail heeft de consument 14 dagen de tijd om de factuur te betalen. Indien de factuur door de consument niet binnen de aangegeven termijn wordt betaald, zullen er incassokosten gerekend worden conform de wet incassokosten;

5.1.4 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van de onderneming onmiddellijk opeisbaar;

5.1.5 Indien de onderneming haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de onderneming kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.
ARTIKEL 6. LEVERING

6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, de onderneming zal de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.2 De onderneming streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij de bestelling opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken, dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 à 3 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd;

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal de terugbetaling in gang worden gezet. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken;

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan;

6.6 Aan de leveringsplicht van de onderneming zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid;

6.9 De onderneming is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.
ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan de onderneming op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.
ARTIKEL 8. RETOURNEREN/RUILEN VAN ARTIKELEN

8.1 De onderneming doet er alles aan om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen naar en/of te ruilen in de winkel van de onderneming;

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot retour of ruiling gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de onderneming retourneren, conform de door de onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

8.3 De consument kan aansprakelijk worden gesteld voor een waardevermindering als gevolg van het anders handelen dan nodig is om te beoordelen of hij het product wil houden en om de belangrijkste kenmerken te controleren. De onderneming is in dit geval gerechtigd een vergoeding te vragen voor deze waardevermindering;

8.4 De onderneming accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd;

8.5 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en);
ARTIKEL 9. KLACHTEN

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

9.1 De onderneming doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van een bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dan dient de consument dit per omgaande te melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen naar vragen@localsunited.nl;

9.2 Deze garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd;

9.3 Indien de consument een dergelijke klacht heeft over een artikel wat bij de onderneming is gekocht, kan de consument dit per omgaande aan ons melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen naar vragen@localsunited.nl. De onderneming zal het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met de consument oplossen;

9.4 In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van een klacht, exact te worden gevolgd.
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Iedere aansprakelijkheid van de onderneming, van personeel en producten van de onderneming voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is de onderneming aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt;

10.2 De onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van de onderneming;

10.3 Iedere aansprakelijkheid van de onderneming jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan de onderneming verschuldigd is;

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en de onderneming, dan wel tussen de onderneming en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en de onderneming, is de onderneming niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van de onderneming.
ARTIKEL 11. OVERMACHT

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en de onderneming, dan wel tussen de onderneming en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en de onderneming, is de onderneming niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van de onderneming.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de onderneming kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen de onderneming en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

VRAGEN, KLACHTEN EN OPMERKINGEN
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

© Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.