ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDENArtikel 1 - Definities

De volgende woorden hebben de volgende betekenis in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

“Bedenktijd”: De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

“Consument”: De natuurlijke persoon niet handelend uit hoofde van beroep of bedrijf die, na het sluiten van een Koopovereenkomst, een Product afneemt.

“Dag”: Kalenderdag.

“Duurzame Gegevensdrager”: Elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Leverancier in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

“Herroepingsrecht”: De mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst.

“Koopovereenkomst”: Een overeenkomst op afstand tussen Leverancier en Consument die strekt tot levering van een Product door Leverancier aan een Consument.

“Leverancier”: De natuurlijke of rechtspersoon die een beroep of bedrijf uitoefent en die door middel van de Website Producten aanbiedt. Voor alle duidelijkheid: dit is niet OMNITAILERS, omdat OMNITAILERS slechts bij de totstandkoming van Koopovereenkomsten tussen de Leverancier en Consument bemiddelt.

“Modelformulier voor herroeping”: Het in Bijlage I van deze Algemene Verkoopvoorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen Herroepingsrecht heeft.

“OMNITAILERS”: OMNITAILERS B.V., Suikersilo-West 11, 1165 MP Halfweg, KvK nummer: 66377609, BTW nummer: NL856522892B01. OMNITAILERS is te bereiken via het e-mailadres: info@omnitailers.com en onder telefoonnummer: 023 820 0192. OMNITAILERS handelt ook wel onder de naam: Locals United.

“Producten”: De door Leverancier op de Website aangeboden goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding en aanverwante producten.

“Techniek voor communicatie op afstand”: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Leverancier gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

“Verkoopvoorwaarden” Deze verkoopvoorwaarden.

“Website”: www.localsunited.nl en/of www.brandkids.nl en eventuele door OMNITAILERS op een later tijdstip in gebruik genomen websites, alsmede de White Label shop van Leverancier.
Artikel 2 - Identiteit van de Leverancier

Voor de identiteit van de leverancier wordt verwezen naar de gegevens van de Leverancier zoals vermeld op de Website.
Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 - Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Leverancier en op elke tot stand gekomen Koopovereenkomst tussen Leverancier en Consument.

3.2 - Voordat de Koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Verkoopvoorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Koopovereenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Verkoopvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Artikel 4 - Het aanbod

4.1 - Het aanbod wordt door Leverancier gedaan op de Website van OMNITAILERS. Op deze wijze bemiddelt OMNITAILERS bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst.

4.2 - Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.3 - Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Leverancier niet.

4.4 - Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 - De Koopovereenkomst

5.1 - Een Koopovereenkomst komt als volgt tot stand:

Stap 1: Een Consument plaatst een bestelling voor een Product op de Website (en betaalt daarvoor overeenkomstig de bij het bestelproces aangegeven wijze). De betreffende bestelling is onder opschortende voorwaarde van acceptatie door Leverancier.

Stap 2: OMNITAILERS stuurt zowel de Consument als Leverancier een bevestiging van de bestelling met de daarbij behorende voorwaarden, waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat de bevestiging geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat Leverancier de bestelling accepteert.

Stap 3: Leverancier accepteert of verwerpt de bestelling.

Stap 4: OMNITAILERS bericht Consument per e-mail over de reactie van Leverancier. Heeft Leverancier de bestelling aan OMNITAILERS bevestigd, dan komt met het bericht van OMNITAILERS aan Consument de betreffende Koopovereenkomst tot stand.

5.2 - OMNITAILERS kan zich namens de Leverancier, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst. Indien OMNITAILERS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Leverancier te adviseren de Koopovereenkomst niet aan te gaan, is de Leverancier gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.3 - De Leverancier zal, hetzij rechtstreeks hetzij via OMNITAILERS, uiterlijk bij levering van het Product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de Leverancier waar de Consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst;

e. indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.
Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 - De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een Bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Leverancier mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 - De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. De Leverancier mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

6.3 - Verlengde Bedenktijd voor Producten bij niet informeren over herroepingsrecht: Indien de Leverancier (of OMNITAILERS namens de Leverancier) de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.

6.4 - Indien de Leverancier (of OMNITAILERS namens de Leverancier) de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd 14 Dagen na de Dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 - Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

7.1 - Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 - De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7.3 - De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als de Leverancier hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

8.1 - Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Leverancier.

8.2 - Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de Consument het Product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het retourneren van het Product.

8.3 - Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

8.4 - De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 9 - Verplichtingen van de Leverancier bij herroeping

9.1 - Als de Leverancier de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij (of OMNITAILERS namens hem) na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 - OMNITAILERS vergoedt namens de Leverancier alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele verzendkosten door de Leverancier in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument de herroeping meldt. Tenzij de Leverancier aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3 - Voor zover mogelijk wordt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruikt dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

9.4 - Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft OMNITAILERS namens de Leverancier de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De Leverancier sluit de navolgende producten uit van het Herroepingsrecht:

1. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

2. Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Artikel 11 - De prijs

11.1 - Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2 - De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie.

12.1 - De Leverancier staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Leverancier er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

12.2 - Een door de Leverancier, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Koopovereenkomst tegenover de Leverancier kan doen gelden indien de Leverancier is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

12.3 - Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Leverancier, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 12 - Levering en uitvoering

13.1 - De Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

13.2 - Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Leverancier kenbaar heeft gemaakt.

13.3 - Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze Verkoopvoorwaarden is vermeld, zal de Leverancier geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 2 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

13.4 - Na ontbinding conform het vorige lid zal OMNITAILERS namens de Leverancier het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

13.5 - Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij de Leverancier tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Leverancier bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 13 - Betaling

14.1 - De op grond van de Koopovereenkomst door Consument aan Leverancier verschuldigde vergoedingen voor de Producten worden namens Leverancier door OMNITAILERS aan Consument gefactureerd. Op de betaling zijn dan ook de Consumentenvoorwaarden van toepassing.
Artikel 14 - Klachtenregeling

15.1 - De Leverancier beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

15.2 - Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Leverancier.

15.3 - Bij de Leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van 2 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Leverancier binnen de termijn van 2 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.4 - De Consument dient de Leverancier in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Leverancier en de Consument waarop deze Verkoopvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
BIJLAGE I: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam Leverancier]
[ geografisch adres Leverancier]
[ faxnummer Leverancier, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van Leverancier]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende Producten: [aanduiding Product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij Producten]
- [Naam Consumenten(en)]
- [Adres Consument(en)]
- [Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.Wilt u de PDF-versie downloaden? Klik dan hier.