ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN OMNITAILERS B.V.Artikel 1 - Definities

De volgende woorden hebben de volgende betekenis in deze algemene voorwaarden.

“Bemiddelingsdiensten”: De door OMNITAILERS via de Website aangeboden bemiddeling bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Leverancier en Consument, met inbegrip van de daarbij aangeboden aanvullende diensten zoals, maar niet beperkt tot het verwerken van facturen, betalingen en het verrichten van beheersdiensten.

“Consument”: De natuurlijke persoon niet handelend uit hoofde van beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Bemiddelingsdiensten en, na het sluiten van een Koopovereenkomst, een Product afneemt.

“Consumentenaccount”: De overeenkomst op afstand via de Website gesloten tussen OMNITAILERS en Consument, waarbij door OMNITAILERS aan Consument een persoonlijke omgeving binnen de Website ter beschikking wordt gesteld welke toegankelijk is met een gebruikersnaam en wachtwoord en waarmee Consument Producten kan bestellen op de Website.

“Consumentenvoorwaarden”: Deze consumentenvoorwaarden.

“Koopovereenkomst”: Een overeenkomst op afstand tussen Leverancier en Consument die strekt tot levering van een Product door Leverancier aan een Consument.

“Leverancier”: De natuurlijke of rechtspersoon die een beroep of bedrijf uitoefent en die door middel van de Website Producten aanbiedt.

“OMNITAILERS”: OMNITAILERS B.V., Suikersilo-West 11, 1165 MP Halfweg, KvK nummer: 66377609, BTW nummer: NL856522892B01. OMNITAILERS is te bereiken via het e-mail adres: info@omnitailers.com en onder telefoonnummer: 023 820 0192. OMNITAILERS handelt ook wel onder de naam: Locals United en/of Brandkids.

“Producten”: De door Leverancier op de Website aangeboden goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding en aanverwante producten.

“Verkoopvoorwaarden”: De voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Leverancier en Consument en die via de Website ter beschikking worden gesteld.

“Website”: www.localsunited.nl en/of www.brandkids.nl en eventuele door OMNITAILERS op een later tijdstip in gebruik genomen websites, alsmede de White Label shop van Leverancier.
Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 - Deze Consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod tot Bemiddelingsdiensten dat OMNITAILERS op de Website doet en voorts op elk (aanbod tot het afsluiten van een) Consumentenaccount. Voordat het Consumentenaccount wordt afgesloten, wordt de tekst van deze Consumentenvoorwaarden langs elektronische weg aan Consument ter beschikking gesteld en wel op zodanige wijze dat deze door Consument op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen.

2.2 - Ter voorkoming van misverstanden: deze Consumentenvoorwaarden zijn niet van toepassing op de Koopovereenkomsten. Op Koopovereenkomsten zijn uitsluitend de door de Leverancier via de Website ter beschikking gestelde Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.3 - Afwijkingen en aanvullingen op deze Consumentenvoorwaarden binden OMNITAILERS slechts indien deze schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 - Indien één of meer bepalingen in deze Consumentenvoorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking en blijven de overige bepalingen van de algemene en aanvullende voorwaarden onverkort van kracht.

2.5 - OMNITAILERS behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Consumentenvoorwaarden en/of de Bemiddelingsdiensten met een termijn van dertig (30) dagen te wijzigen. Consument heeft het recht het Consumentenaccount per direct te beëindigen indien hij niet akkoord is met de gewijzigde inhoud.
Artikel 3 - Totstandkoming

3.1 - Een Consumentenaccount komt tot stand nadat Consument op de Website een account heeft aangemaakt en deze account door OMNITAILERS is bevestigd. OMNITAILERS zal deze bevestiging zo spoedig mogelijk per e-mail aan Consument versturen.

3.2 - OMNITAILERS is op geen enkele wijze verplicht om een Consumentenaccount met Consument aan te gaan en kan Consumenten naar eigen goeddunken weigeren.

3.3 - Een Koopovereenkomst komt als volgt tot stand:

Stap 1: Een Consument plaatst een bestelling voor een Product op de Website (en betaalt daarvoor overeenkomstig de bij het bestelproces aangegeven wijze). De betreffende bestelling is onder opschortende voorwaarde van acceptatie door Leverancier.

Stap 2: OMNITAILERS stuurt zowel de Consument als Leverancier een bevestiging van de bestelling met de daarbij behorende voorwaarden, waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat de bevestiging geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat Leverancier de bestelling accepteert.

Stap 3: Leverancier accepteert of verwerpt de bestelling.

Stap 4: OMNITAILERS bericht Consument per e-mail over de reactie van Leverancier. Heeft Leverancier de bestelling aan OMNITAILERS bevestigd, dan komt met het bericht van OMNITAILERS aan Consument de betreffende Koopovereenkomst tot stand.
Artikel 4 - Duur en beëindiging

4.1 - Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt het Consumentenaccount aangegaan voor onbepaalde tijd. Zowel Consument als OMNITAILERS kunnen een voor onbepaalde tijd gesloten Consumentenaccount op ieder moment schriftelijk beëindigen. Het Consumentenaccount aangegaan voor een bepaalde tijd, dan is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

4.2 - Koopovereenkomsten worden beheerst door het algemeen verbintenissenrecht en kunnen worden beëindigd overeenkomstig de wijze, en met de gevolgen, als in de namens de Leverancier via de Website ter beschikking gestelde voorwaarden opgenomen.
Artikel 5 - Vergoedingen en betaling

5.1 - De op grond van de Koopovereenkomst door Consument aan Leverancier verschuldigde vergoedingen voor de Producten worden namens Leverancier door OMNITAILERS aan Consument gefactureerd. Betaling geschiedt op een van de betalingswijzen genoemd op de Website en op de in de factuur genoemde bankrekening.

5.2 - Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen, in het geval de consument heeft gekozen voor betaling achteraf, te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

5.3 - Bij de verkoop van Producten aan Consumenten mag, indien de consument gekozen heeft voor betaling achteraf, de Consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

5.4 - De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan OMNITAILERS te melden.

5.5 - Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Leverancier (of OMNITAILERS namens hem) is gewezen op de te late betaling en de Leverancier (of OMNITAILERS namens hem) de Consument een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Leverancier (of OMNITAILERS namens hem) gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Leverancier (of OMNITAILERS namens hem) kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 6 - Algemene verplichtingen van OMNITAILERS

6.1 - OMNITAILERS zal de Bemiddelingsdiensten op een professionele wijze uitvoeren. Omdat OMNITAILERS bij de uitvoering van de Bemiddelingsdiensten afhankelijk is van door derden ter beschikking gestelde voorzieningen (zoals servers, telecommunicatieapparatuur- en netwerken), kan OMNITAILERS niet garanderen dat de Bemiddelingsdiensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn of storingsvrij geleverd kunnen worden.

6.2 - In de uitvoering van de Bemiddelingsdiensten wordt gebruik gemaakt van software. Deze software stelt OMNITAILERS ‘as is’ ter beschikking, zonder enige garantie ten aanzien van de betrouwbaarheid van de software of anderszins. Gebruik van de betreffende software is voor risico van Consument.

6.3 - OMNITAILERS zal zich inspannen om werkzaamheden aan haar systemen tijdig bekend te maken. Indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor door OMNITAILERS te verrichten onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de Bemiddelingsdiensten of voor het beschermen van haar systemen tegen virussen en/of andere aanvallen, heeft OMNITAILERS echter het recht om haar systemen zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik hiervan te beperken.
Artikel 7 - Verplichtingen Consument

7.1 - De Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan OMNITAILERS verstrekte gegevens, zoals zijn e-mailadres en adresgegevens. Hij zal iedere wijziging in deze gegevens zo snel mogelijk aan OMNITAILERS doorgeven.

7.2 - De Consument zal de door OMNITAILERS aan hem toegewezen of door hem gekozen gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden en zorgvuldig bewaren. Consument erkent dat hij verantwoordelijk is voor alle handelingen die met behulp van deze gebruikersnamen en wachtwoorden worden verricht. Consument zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met OMNITAILERS in geval van verlies of diefstal van de genoemde gegevens.

7.3 - De Consument verplicht zich actief mee te werken met OMNITAILERS. In het bijzonder zal Consument OMNITAILERS binnen de vereiste termijnen alle documenten, inlichtingen en gegevens verschaffen die nodig zijn voor het verrichten van de Bemiddelingsdiensten.
Artikel 8 - Koopovereenkomsten en klachten

8.1 - Koopovereenkomsten komen tot stand tussen Leveranciers en Consumenten. OMNITAILERS is geen partij bij die overeenkomsten en is dan ook – behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 2 - op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en uitvoering van de Koopovereenkomsten.

8.2 - In het geval Consument een klacht heeft met betrekking tot de kwaliteit van een door Leverancier geleverd Product kan Consument dit zowel aan Leverancier als aan OMNITAILERS melden. Consument deze klacht uiterlijk 180 dagen na levering van het betreffende Product schriftelijk melden. Na ontvangst van de klacht door OMNITAILERS zal zij de klacht binnen twee (2) werkdagen bij Leverancier melden en Leverancier vragen om binnen twee (2) werkdagen schriftelijk op de klacht te reageren. Indien er naar aanleiding van de klacht een geschil tussen Consument en Leverancier ontstaat of dreigt te ontstaan, zal OMNITAILERS eenmaal een bemiddelingspoging wagen met als doel dit (dreigende) geschil zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Is deze poging niet succesvol, dan trekt OMNITAILERS zich terug en zal zij de beslechting van het geschil aan Consument en Leverancier overlaten. Voor overige klachten, garantie en herroepingsrecht wordt verwezen naar de Verkoopvoorwaarden.
Artikel 9 - Privacy

Op de verwerking van de persoonsgegevens van Consument is de privacy verklaring van OMNITAILERS van toepassing.
Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 - OMNITAILERS is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de bemiddelingsdiensten, het consumentenaccount of een Koopovereenkomst.

10.2 - Behoudens opzet of grove nalatigheid is OMNITAILERS slechts aansprakelijk voor directe schade toerekenbaar aan het handelen of nalaten van OMNITAILERS, waarbij de schadevergoeding nooit meer zal bedragen dan € 250,=. Of, indien dit lager is; de prijs van het Product ter zake waarvan de aansprakelijkheid van OMNITAILERS is ontstaan.
Artikel 11 - Overmacht

11.1 - Indien één van beide partijen een verplichting krachtens het Consumentenaccount niet kan nakomen vanwege een niet toerekenbare tekortkoming (hierna: een “overmacht situatie”), kan de andere partij deze partij niet aansprakelijk houden voor deze niet nakoming.

11.2 - Er is sprake van een overmacht situatie indien een tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van een partij en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden die een overmacht situatie kunnen opleveren zijn onder andere: arbeidsgeschillen, stroomstoringen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en handelen of nalaten van leveranciers, waaronder maar niet beperkt tot een handeling of nalaten van telecommunicatieleveranciers.
Artikel 12 - Overige bepalingen

12.1 - OMNITAILERS heeft het recht om de Bemiddelingsdiensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

12.2 - De rechten die voor Consument uit het Consumentenaccount voortvloeien zijn niet overdraagbaar. Consument geeft hierbij toestemming om de uit het Consumentenaccount voortvloeiende rechtsverhouding over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten van OMNITAILERS heeft overgenomen.

12.3 - Op deze voorwaarden en het Consumentenaccount is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit deze voorwaarden of het Consumentenaccount voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de op grond van het consumentenrecht bevoegde rechter.Wilt u de PDF-versie downloaden? Klik dan hier.