PRIVACY STATEMENT OMNITAILERS


Deze privacy statement is van toepassing op het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke data in verband met de producten en diensten die wij leveren. Leest u alstublieft deze privacy statement helemaal door.
Verzameling persoonlijke gegevens

Als gebruiker van de websites (www.localsunited.nl, www.brandkids.nl e.a.) van OMNITAILERS B.V. (hierna ook ‘wij, ons, onze’) kan u gevraagd worden uw persoonlijke gegevens op te geven. In een dergelijk geval zullen wij optreden als “verantwoordelijke” zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna “Wbp”).

Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens van u die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

De persoonsgegevens worden verdeeld in ‘verplicht’ en ‘optioneel’, zoals aangegeven tijdens het aanmaken van een account. De verplichte data zijn benodigd voor het leveren van het product en zonder deze data is dat niet mogelijk. De overige data worden verzameld om onze producten en diensten te verbeteren. Het staat u vrij om deze data al dan niet te verschaffen.
Gebruik verzamelde gegevens

De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om contact met u op te nemen over de door u afgenomen diensten en producten en voor markt- of tevredenheidonderzoeken. Daarnaast hebben wij het recht de betreffende gegevens - geanonimiseerd - voor andere doeleinden te gebruiken, zoals voor het uitvoeren van vergelijkingsonderzoeken, het verder ontwikkelen van onze diensten en het verrijken van de daaraan ten grondslag liggende concepten.
Verstrekken aan derden

Wij verstrekken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend aan leveranciers, met wie u via onze website een overeenkomst heeft gesloten. Deze leveranciers mogen deze gegevens gebruiken voor de uitvoering van die overeenkomst. Daarnaast kunnen wij in de volgende gevallen de persoonsgegevens of verkeersgegevens van u aan derden verstrekken:

a. Ter incasso van openstaande vorderingen;

b. Ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag;

c. In het kader van specificatie van de facturen, tenzij met u iets anders is overeengekomen;

d. Ten behoeve van het uitbesteden van werkzaamheden van ons, waaronder begrepen het opnemen van contact met u;

e. In geval wij daartoe krachtens wettelijke voorschriften of beslissing van een rechts- of overheidsorgaan verplicht of bevoegd zijn, waaronder in ieder geval begrepen in geval de verstrekking nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt.
Cookies

Wij maken ten behoeve van onze dienstverlening en voor uw gemak gebruik van zogenoemde cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf geplaatst wordt door de server van een webpagina. Cookies worden op een unieke manier aan u toegekend en kunnen alleen gelezen worden door de server die de cookie geplaatst heeft. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als u er echter voor kiest om uw browser zo in te stellen dat deze cookies weigert, dan zult u geen of niet volledig, gebruik kunnen maken van onze diensten.

Klik hier voor meer informatie over cookies.
Bescherming persoonsgegevens

Wij spannen ons in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
Gegevens van derden

Indien u namens een derde producten afneemt via ons, dan bent u verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van deze derde partij. Daarnaast bent u verplicht toestemming te hebben verkregen van de derde partij voor het gebruik van de data. U blijft als enige aansprakelijk voor de juistheid van deze data en voor het gebruik hiervan. 
Overige dataverzameling

De informatiesystemen en software van onze websites behoeven bepaalde data om te kunnen werken. De transmissie van deze data is een impliciet onderdeel van de internet communicatie protocollen. 

Deze data bevatten onder andere de IP adressen en domeinnamen van de computers van degenen die inloggen op de websites, de URI (Uniform Resource Identifier) adressen van de aangevraagde bronnen, de gebruikte methode voor het aanvragen bij de server, de numerieke code van het antwoord van de server en andere parameters van het systeem en de IT omgeving van de gebruiker.

Deze data worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de websites te verzamelen en het functioneren te monitoren. De data worden niet opgeslagen maar zouden eventueel gebruikt kunnen worden voor het bepalen van aansprakelijkheid in het geval van bijvoorbeeld cybercrime.
Rechten van u als klant

U heeft te allen tijde recht op inzage en eventueel correctie van persoonsgegevens. Hiernaast heeft u recht op het doen van een verzoek tot verzet, dat wil zeggen verwijdering van de gegevens indien persoonlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. Indien de verwerking van data niet meer relevant is, doordat u bijvoorbeeld geen klant meer bent, kunt u eveneens verzoeken de data te verwijderen.

Op bovenstaande verzoeken zullen wij binnen 4 weken schriftelijk antwoorden.
Contact:

vragen@localsunited.nlWilt u de PDF-versie downloaden? Klik dan hier.